Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su gimtadienio.lt slapukų politika.

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi  Lina Latvaitienė (toliau – Įmonė), individualios veiklos pagal pažymą numeris 679334 , internetinėje parduotuvėje www.gimtadienioprekes.lt tvarko Pirkėjų asmens duomenis.
2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės bei, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą,
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

4. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
4.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
4.2. išrašyti finansinius dokumentus;
4.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
4.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
5. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
6. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
7. Pirkėjo asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo  užsakymo datos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. Įmonė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

9. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

10. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
11. Įmonė, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@gimtadienioprekes.lt).

Taisyklių keitimas

12. Įmonė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama paskelbdama tai savo internetiniame puslapyje.
13. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje.

Pirkimo taisyklės

 • Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šitos prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.gimtadienioprekes.lt, el. parduotuvės taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.gimtadienioprekes.lt el. parduotuvėje susijusios nuostatos.

  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas atskiru elektroniniu laišku, kuriame bus paaiškinta, kokie papildymai ar taisyklės keičiasi. Pasikeitus www.gimtadienioprekes.lt el. parduotuvės taisyklėms ar papildžius jas, prisijungęs Pirkėjas prie el. parduotuvės ir norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakoreguotas taisykles.

  1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

     1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

     1.3.2. juridiniai asmenys;

     1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  2. Asmens duomenų apsauga

  2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama www.gimtadienioprekes.lt el. parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti www.gimtadienioprekes.lt el. parduotuvėje, privalo patvirtinti „Asmens duomenų apsaugos taisykles“.

  2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo el. parduotuvėje www.gimtadienioprekes.lt tikslais.

  2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

  3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinu užsakymą“.

  3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.gimtadienioprekes.lt   el. parduotuvės duomenų bazėje.

  4. Pirkėjo teisės

  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.gimtadienioprekes.lt  el. parduotuvėje šių Taisyklių ir www.gimtadienioprekes.lt  el. parduotuvės nustatyta tvarka.

  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.gimtadienioprekes.lt  el parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant nutraukti pageidaujamą užsakymo numerį ir datą, prekės pavadinimą ir kodą, grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju jei Pirkėjui buvo pristatyta nekokybiška prekė.

  4.3. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

  4.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

  Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  - grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška kosmetikos ar parfumerijos prekė);
  - prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  - prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  - grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  - grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo atskirai išduotas).
  Netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai. Pristatymo išlaidos negrąžinamos. 

  5. Pirkėjo įsipareigojimai

  5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.gimtadienioprekes.lt  el. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  6. Pardavėjo teisės

  6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo užregistruotą profilį iš savo duomenų bazės.

  6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

  6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1.ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 d.d.

  6.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju momento. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 1 d.d.

  7. Pardavėjo įsipareigojimai

  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.gimtadienioprekes.lt  el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Asmens duomenų apsaugos taisyklėse“ nustatytus atvejus.

  7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

  7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

  8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  8.1. Prekių kainos internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

  8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

     8.2.1. Išankstinis apmokėjimas bankiniu pavedimu per el. bankininkystės sistemą, pagal suformuotus užsakymo duomenis, kurie rodomi kliento vaizduoklio ekrane ir yra atsiunčiami el. paštu. 
Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka bankui, kuris administruoja šią el. bankininkystės sistemą.

  8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  9. Prekių pristatymas

  9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

  9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

  9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

  9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

  9.7. Nustatytas fiksuotas prekių pristatymo (transportavimo) mokestis - 2,49  per Lietuvos paštą, 2,89 € - per Omniva siuntų savitarnos terminalus, 2,89 - LP express siuntų savitarnos terminalus.  Tuo atveju, kai Pirkėjas perka prekių už daugiau nei 29 € su PVM pristatymo (transportavimo) mokestis netaikomas.

  9.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Prekių pristatymas“.

  10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  10.1 Kiekvienos www.gimtadienioprekes.lt el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

  10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

  10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

  10.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  11. Prekių grąžinimas ir keitimas

  11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

  11.2. Vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis www.gimtadienioprekes.lt  el. parduotuvėje pirktos kokybiškos prekės (žaislai, suvenyrai, dangaus žibintai, karnavalinė atributika ir kt.) gali būti grąžinamos ar keičiamos tik Pardavėjui sutikus.

  11.3. Pirkėjui grąžinant nekokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

     11.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

     11.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

     11.3.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     11.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

     11.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

  Pristatymo išlaidos negrąžinamos.

  11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu: www.gimtadienioprekes.lt, Draugystės g. 24 (Elektrėnų ledo arena, centrinis 2 įėjimas), Elektrėnai, LT-26115, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

  12. Atsakomybė

  12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

  12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

  12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.gimtadienioprekes.lt  el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  12.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

  13. Ginčų sprendimas

  13.1. Jei iškyla problema dėl internetu pirktos prekės ir jos nepavyksta taikiai išspręsti su pardavėju www.gimtadienioprekes.lt  galite prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, interneto svetrainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar  užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

  14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

  14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.gimtadienioprekes.lt  el. parduotuvėje įvairias akcijas.

  14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo.

  15. Apsikeitimas informacija

  15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

  15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.gimtadienioprekes.lt  el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  16. Baigiamosios nuostatos

  16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

  16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

  16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Perkamiausios

Informacija

Naujos prekės

Specialūs pasiūlymai

Dovanos vaikams